Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van jouw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door PEPMAX, BE 0728 631 237. PEPMAX is de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat PEMAX instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, je je kan wenden tot PEMAX:

Pepmax, commanditaire vennootschap

Hamsesteenweg 20

9200 Grembergen

ondernemingsnummer: BE 0728 631 237

christel@kwispelcoach.be

Doeleinden van de verwerking

Als je je registreert op onze website of voor onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst, je inschrijft voor een evenement of een opleiding of een andere overeenkomst afsluit met PEPMAX verwerken wij enkel de gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst of de samenwerking en om ons in regel te stellen met de boekhoudkundige verplichtingen.

PEPMAX wil graag zo veel mogelijk tegemoet komen aan jouw persoonlijke specifieke behoeften en vragen. Voor die reden gebruiken wij jouw contactgegevens om jou relevante informatie te bezorgen van PEPMAX, 1 van onze sponsors of experten.

Doorgifte van gegevens

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij je daar jouw toestemming voor geeft. Je kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek via christel@kwispelcoach.be

PEPMAX werkt samen met derden voor een efficiënte werking zoals software leveranciers, boekhoudkantoor, verenigingen en andere.

PEPMAX garandeert in dat geval dat deze partijen jouw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om jouw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat juw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EEG, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de loggegevens van een eventuele toestemming die je hebt gegeven, houden wij na beëindiging van de overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele buiten-contractuele vorderingen 10 jaar bij.

Alle andere gegevens worden gewist na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van jouw naam, ondernemingsnummer en mailadres, die wij nog 7 jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit onze boekhoudkundige verplichtingen.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen. 

Specifieke verwerkingen

Inschrijven op nieuwsbrief

Indien je je  inschrijft op onze nieuwsbrief, vragen wij jou om jouw contactgegevens na te laten (mailadres, naam, voornaam en ondernemingsnummer). Deze gegevens heeft PEPMAX nodig om jou de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt, en worden niet voor andere doeleinden aangewend. De gegevens worden evenmin doorgegeven aan derde partijen. Jouw gegevens worden bijgehouden zolang je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Van zodra je je uitschrijft, worden deze gegevens verwijderd, tenzij wij u jouw gegevens ook in het kader van een andere doel hebt verstrekt (bijvoorbeeld lidmaatschap). Je kan je steeds uitschrijven op de nieuwsbrief door middel van de link die onderaan elke nieuwsbrief staat. 

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

  • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in jouw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
  • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot jouw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Je kan deze rechten uitoefenen door een mail te sturen naar christel@kwispelcoach.be

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang blijven de hierboven vermelde rechten gelden doch aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: je kan bezwaar maken tegen deze verwerking door een mail te sturen naar christel@kwispelcoach.be PEPMAX  zal zo snel mogelijk ingaan op dit verzoek. Je hebt recht op beperking van de verwerking van gegevens tot jouw verzoek is ingewilligd.

Klachten

Mocht je voor 1 of andere reden toch een klacht hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je een mail sturen naar christel@kwispelcoach.be